Menu

0

0.00€

Pirkimo-pardavimo taisykles

1. 1. Bendrosios nuostatos
1. 1.1. Šiomis pirkimo ir pardavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) reglamentuojamos asmens (toliau – Pirkėjas), įsigyjančio prekes 
www.tmoto.lt el. parduotuvėje ir IĮ „Tadas Varnas“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teisės, pareigos ir atsakomybė bei kiti su prekių pirkimu – pardavimu susiję santykiai. Įsigydamas prekes el. parduotuvėje, Pirkėjas patvirtina, kad šias Taisykles jis supranta ir jų laikysis.


2. 2. Asmens duomenų apsauga
2. 2.1. Pirkėjas užsakydamas prekes el. parduotuvėje 
www.tmoto.lt privalo nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį bei elektroninio pašto adresą.
2. 2.2. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami tik prekių pirkimo-pardavimo el. parduotuvėje 
www.tmoto.lt tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.


3. 3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas
3. 3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekę ir suformavęs užsakymą, kuriame nurodė visus užsakymui pateikti būtinus duomenis, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“.
3. 3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis yra archyvuojama IĮ „Tadas Varnas“ duomenų bazėje.


4. 4. Pirkėjo teisės
4. 4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje 
www.tmoto.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis ir LR įstatymais ar kitais teisės aktais.
4. 4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti el.parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl:
4. 4.2.1. Garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinių programų pardavimo, jei Vartotojas pažeidė pakuotės apsaugas.
4. 4.2.2. Prekių, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo.
4. 4.2.3. Kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
4. 4.3. Pirkėjo teisė nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį yra įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (2014-07-22) dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo ir pačiomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, kuriomis Pirkėjas turi teisę pasinaudoti jeigu prekė nebuvo sugadinta ir (arba) nepasikeitė jos prekinė išvaizda, įpakavimas, ja nebuvo naudotasi.


5. 5. Pirkėjo pareigos
5. 5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir kitus su užsakymo įvykdymo susijusius mokėjimus ir priimti užsakytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5. 5. 2. Pirkėjas už el.parduotuvėje užsakytas prekes atsiskaito Paysera sistema, grynaisiais pinigais.
5. 5.3. Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją apie pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimą el.paštu info@tmoto.lt per 14 dienų nuo daikto pristatymo datos, kai parduodamas daiktas ir nuo sutarties sudarymo datos, kai teikiamos paslaugos.
5. 5.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys Pirkėjas privalo apie tai informuoti Pardavėją el.paštu info@tmoto.lt
5. 5.5. Pirkėjas privalo laikytis šių Taisyklių bei LR teisės aktuose numatytų reikalavimų.


6. 6. Pardavėjo teisės
6. 6.1. Jei Pirkėjas mėgina pakenkti ar pakenkia el.parduotuvės veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus ar šias Taisykles, Pardavėjas be išankstinio įspėjimo turi teisę nutraukti galiojančias pirkimo-pardavimo sutartis bei panaikinti galimybę Pirkėjui sudaryti naujas sutartis.
6. 6.2. Pardavėjas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti ar laikinai sustabdyti el.parduotuvės veiklą.
6. 6.3. Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, jei Pirkėjas neatsiima savo užsakymo per 15 darbo dienų nuo pristatymo IĮ „Tadas Varnas“ parduotuvę datos.
6. 6.4. Pardavėjas turi teisę atnaujinti šias Taisykles paskelbdamas apie tai internetinėje svetainėje www.tmoto.lt.


7. 7. Pardavėjo pareigos
7. 7.1. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad el.parduotuvė veiks tinkamai ar, kad duomenų perdavimas vyks be klaidų, tačiau kartu įsipareigoja dėti visas įmanomas pastangas tinkamam el.parduotuvės veikimui.
7. 7.2. Pardavėjas įsipareigoja įvykdyti užsakymą per 1-15 darbo dienų nuo jo pateikimo datos (neskaičiuojami savaitgaliai ir valstybinės švenčių dienos). Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą banko pavedimu, užsakymo įvykdymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo lėšų gavimo į Pardavėjo sąskaitą dienos. Apie vėluojantį užsakymo įvykdymo terminą Pardavėjas privalo informuoti Pirkėją iki Taisyklėse numatyto užsakymo įvykdymo termino pabaigos.
7. 7.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas įvykdyti užsakymo, įsipareigoja ne vėliau kaip per 15 darbo dienų Pirkėjui pasiūlyti kitą prekę iš el.parduotuvės katologo arba sugrąžinti už užsakymą sumokėtus pinigus. Apie savo pasirinkimą gauti kitą prekę Pirkėjas informuoja Pardavėją el.paštu info@tmoto.lt arba tuo pačiu el.paštu pateikia prašymą grąžinti pinigus, kuriame būtinai nurodo savo asmens duomenis ir A/S numerį.
7. 7.4. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse numatytų reikalavimų.


8. 8. Sutarties kaina ir apmokėjimas
8. 8.1. Prekių kainos el. parduotuvėje 
www.tmoto.lt nurodomos eurais su PVM. Pirkimo-pardavimo sutarties kainą sudaro visų perkamų prekių suma ir, užsakymų pristatymo į Pirkėjo pageidaujamą vietą atvejais, transporto išlaidos.
8. 8.2. Pirkėjas už el. parduotuvėje užsakytas prekes atsiskaito grynaisais pinigais, Paysera sistema.

8. 8.3. Pirkėjas sutinka, kad jam pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali kisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius veiksnius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekės nauja kaina, Pardavėjas įsipareigoja pateikti analogišką prekę pirmine užsakymo kaina. Pirkėjui atsisakius šių sąlygų, Pirkimo-pardavimo sutartis gali būti nutraukta, bet kurios iš šalių iniciatyva.


9. 9. Prekių pristatymas
9. 9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes el.parduotuvėje www.tmoto.lt, gali pasirinkti prekių pristatymo vietą –IĮ „Tadas Varnas“ parduotuvę arba gauti prekes Pirkėjo pageidaujamu adresu. Prekes pristatant į parduotuvę pirkėjas turi nurodyti prekių užsakymo komentare.
9. 9.2. Prekių pristatymas į IĮ „Tadas Varnas“ parduotuvę yra nemokamas.
9. 9.3. Pristatymo kaina Pirkėjo pageidaujamu adresu sudaro nuo 5 Eur su PVM atsiskaitant banko pavedimu bei kitomis mokėjomo sistemomis.
9. 9.4. Didelių gabaritų siuntiniams gali būti taikomas iki 26,00 Eur su PVM pristatymo mokestis( kaina priklauso nuo siuntos gabaritų ir svorio). Apie šį mokestį Pardavėjas informuoja Pirkėją raštu arba telefonu prieš pristatydamas prekes ir tik Pirkėjui sutikus su pristatymo sąlygomis toks užsakymas yra vykdomas.
9. 9.5. Užsakymus, kurių prekių suma viršyja 150 Eur su PVM Pardavėjas pristato nemokamai, išskyrus atvejus, kai siunčiami didelių gabarinių siuntiniai.
9. 9.6. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes pats, tais atvejais, kai Pirkėjas neturi galimybės priimti prekių, jas atsiimti gali Pirkėjo įgaliotas atstovas.
9. 9.7. Prekių priėmimo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba kurjeriu patikrinti prekių būklę. Jei prekių būklė netinkama, būtina surašyti laisvos formos prekės pažeidimo aktą, kurį abi šalys turi patvirtinti savo parašais. Pirkėjas tokiu atveju privalo per 2 darbo dienas nuo pažeidimo akto surašymo informuoti Pardavėją apie pažeidimo akto pildymo faktą.
9. 9.8. Jei Pirkėjas pasirašo prekių priėmimo-perdavimo aktą, laikoma, kad Pirkėjas gavo kokybiškas prekes ir Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl mechaninių prekių pažeidimų.


10. 10. Prekių garantija
10. 10.1. Kiekvienos el.parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos specifikacijoje, kilus neaiškumams dėl prekių savybių papildoma informacija yra suteikiama teiraujantis el.paštu info@tmoto.lt.
10. 10.2. Kiekvienai el.parduotuvėje parduodamai prekei yra suteikiama gamintojo garantija, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas nustato kitą garantijos terminą (toks terminas yra nurodomas prekės specifikacijoje).
10. 10.3. Garantiją patvirtinantis dokumentas yra sąskaita faktūra ar kitas pirkimą patvirtinantis dokumentas (čekis, vartojamo kredito sutartis).
10. 10.4. Tais atvejais, kai prekės garantinę priežiūrą atlieka prekės gamintojas, Pardavėjas turi teisę nukreipti Pirkėją į gamintojui atstovaujantį autorizuotą serviso centrą.
10. 10.7. Suremontuotoms prekėms garantinės sąlygos galioja likusį garantijos laiką. Naujoms pakeistoms prekėms arba komplektuojančioms detalėms suteikiama nauja gamintojo garantija.


11. 11. Prekių grąžinimas ir keitimas
11. 11.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respubliks Vyriausybės nutarimu (2014-07-22) dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo bei pačiomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.
11. 11.2. Pirkėjas turi teisę per 14 dienų grąžinti Pardavėjui įsigytą prekę tais atvejais, kai prekė buvo siunčiama Pirkėjo nurodytu adresu, t.y. kai Pirkėjas neturėjo galimybės tinkamai įvertini užsakytos prekės funkcionalumo ir savybių.
11. 11.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui tik tokią prekę, kuri yra nepriekaištingos prekinės išvaizdos ir būklės (originali komplektacija, nepažeista pakuotė, techniškai tvarkinga).
11. 11.4. Prekių grąžinimo atvejais galimas ir prekių pakeitimas analogiškomis prekėmis, priklausomai nuo aplinkybių bei sutikus ir (ar) pageidavus Pirkėjui.
11. 11.5. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais yra pervedami į mokėtojo nurodytą banko sąskaitą.


12. 12. Atsakomybė
12. 12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
12. 12.2. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo patirtus nuostolius, jei jie buvo patirti neatsižvelgus į Pardavėjo siūlymus ir rekomendacijas, taip pat šių Taisyklių nesilaikymą, nors galimybė su jomis susipažinti Pirkėjui buvo suteikta.
12. 12.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus nuostolius.


13. 13. Neprastosios aplinkybės
13. 13.1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šias Taisykles nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šias Taisykles.


14. 14. Apsikeitimas informacija
14. 14.1. Pardavėjas visą su užsakymo vykdymu susijusią informaciją siunčia Pirkėjo paskyroje nurodytu el.pašto adresu.
14. 14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo nurodytais el.pašto adresais.


15. 15. Baigiamosios nuostatos
15. 15.1. Šios Taisyklės yra sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
15. 15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
15. 15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo ar galiojimo, sprendžiami derybų būdu.

Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.